Enerbit

Wybierz

Kontakt
Enerbit Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 26 B, lok. 25
00 - 714 Warszawa

tel: +48 22 880 92 68
 
e-mail: info@enerbit.com

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 521-26-86-588
KRS: 0000035389
REGON: 012834842 
Kapitał zakładowy: 650.000 PLN